Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Odpowiedzialność prawna

Zasady korzystania ze strony Saunier Duval

Wstęp

Dziękujemy za wizytę w serwisie internetowym marki Saunier Duval i zainteresowanie jej produktami. Poniżej zamieszczamy istotne informacje prawne dotyczące korzystania z tego serwisu.

Serwis internetowy prowadzi spółka Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 1 sierpnia 6A, budynek C, 02-134 Warszawa (zwana dalej „firmą Saunier Duval“). Korzystanie z serwisu internetowego (serwisu firmy Saunier Duval) podlega poniższym Zasadom korzystania. Zasady korzystania mogą ulegać zmianom i mogą być zastąpione innymi zasadami i postanowieniami, dotyczącymi np. zakupu wyrobów i usług. Zalogowanie się w serwisie firmy Saunier Duval lub korzystanie z niego w sposób, który nie wymaga logowania, oznacza akceptację Zasad korzystania w ich aktualnie obowiązującej wersji.

Serwis internetowy firmy Saunier Duval zaprojektowano z najwyższą starannością. Firma nie może jednak zagwarantować i przyjąć odpowiedzialności za aktualność, prawidłowość i wyczerpujący charakter udostępnionych informacji i danych. Firma Saunier Duval zastrzega sobie prawo zmiany lub poprawienia udostępnianych danych i informacji w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Firma ma prawo odstąpić w dowolnym czasie od prowadzenia serwisu internetowego oraz świadczenia usług dostępnych za jego pośrednictwem w całości lub w części. Z uwagi na charakter Internetu i systemów komputerowych, firma Saunier Duval nie odpowiada za stałą dostępność jej serwisu internetowego.

Rejestracja, hasło

Niektóre strony serwisu internetowego firmy Saunier Duval mogą być chronione hasłem. Ze względu na bezpieczeństwo transakcji handlowych, dostęp do tych stron mają wyłącznie zarejestrowani użytkownicy. Firma Saunier Duval zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji użytkownika. Firma Saunier Duval wyraźnie zastrzega sobie prawo do objęcia obowiązkiem rejestracji pewnych stron, które uprzednio były dostępne dla ogółu użytkowników Internetu. Firma Saunier Duval ma prawo w dowolnym czasie i bez uzasadnienia odmówić użytkownikowi dostępu do stron chronionych hasłem poprzez zablokowanie danych użytkownika (opisanych poniżej), szczególnie, gdy użytkownik:

  • posługuje się fałszywymi danymi w celu rejestracji;
  • narusza niniejsze Zasady korzystania lub zaniedbuje obowiązek ochrony danych użytkownika;
  • narusza obowiązujące prawo podczas dostępu lub korzystania z serwisu internetowego firmy Saunier Duval; albo
  • nie korzystał z serwisu internetowego firmy Saunier Duval przez dłuższy czas.

W celu zarejestrowania się, użytkownik ma obowiązek podać rzetelne informacje, a w razie ich zmiany - aktualizować te informacje (w miarę możliwości online) bez zbędnej zwłoki. Użytkownik ma obowiązek zadbać, aby jego adres poczty elektronicznej, przekazany firmie Saunier Duval, był stale aktualny i aby możliwe było kontaktowanie się z użytkownikiem pod tym adresem.

Po rejestracji, użytkownik uzyska kod dostępu, złożony z nazwy użytkownika i hasła (dalej: „dane użytkownika"). Podczas pierwszego dostępu, użytkownik może natychmiast zmienić hasło otrzymane od firmy Saunier Duval na inne hasło, znane wyłącznie użytkownikowi. Dane użytkownika umożliwiają mu przeglądanie lub zmianę własnych danych osobowych oraz - w razie potrzeby - wycofanie zgody na przetwarzanie tych danych.

Użytkownik ma obowiązek zadbać, aby dane użytkownika nie były dostępne dla osób trzecich oraz ponosi odpowiedzialność za wszystkie transakcje i inne czynności przeprowadzone za pomocą tych danych. Na zakończenie każdej sesji użytkownik ma obowiązek wylogować się ze stron internetowych chronionych hasłem. Jeżeli użytkownik dowie się, że osoby trzecie korzystają z jego danych bez upoważnienia, jest zobowiązany bezzwłocznie zawiadomić o tym firmę Saunier Duval na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Po otrzymaniu takiego zawiadomienia, firma Saunier Duval zablokuje dostęp do stron chronionych hasłem za pomocą wskazanych danych użytkownika. Użytkownik uzyska ponownie dostęp do serwisu dopiero po przesłaniu wniosku do firmy Saunier Duval lub po kolejnej rejestracji.

Użytkownik może w dowolnym czasie zażądać na piśmie anulowania swojej rejestracji, pod warunkiem, że anulowanie rejestracji nie spowoduje naruszenia zawartych umów. W takim przypadku firma Saunier Duval usunie wszystkie dane użytkownika i pozostałe dane umożliwiające jego identyfikację, gdy tylko dane te przestaną być potrzebne.

Wyroby i usługi

Firma Saunier Duval udostępnia w serwisie internetowym informacje o wyrobach i usługach, które mogą być niedostępne w pewnych krajach. Firma Saunier Duval nie gwarantuje, że wyroby i usługi przedstawione w tym serwisie są dostępne w kraju każdego użytkownika.

Znaki towarowe stosowane na oznaczenie pewnych wyrobów mogą różnić się w niektórych krajach od znaków przedstawionych w tym serwisie. Niektóre wyroby i usługi przedstawione w serwisie internetowym firmy Saunier Duval mogą być niedostępne w pewnych krajach lub dopuszczone do obrotu pod różnymi warunkami, nałożonymi przez władze państwowe.

Odpowiedzialność

Jeżeli informacje, oprogramowanie lub dokumentacja są udostępniane bezpłatnie, wyklucza się wszelką odpowiedzialność firmy za wady fizyczne i prawne informacji, oprogramowania i dokumentacji. W szczególności firma Saunier Duval nie gwarantuje, że są one poprawne, wolne od wad, roszczeń osób trzecich, kompletne lub zdatne do określonego celu.

Wszelka odpowiedzialność firmy Saunier Duval jest wyłączona, chyba, że określają ją przepisy prawa, np. o odpowiedzialności za produkty, albo odpowiedzialność taka wynika z winy umyślnej, rażącego zaniedbania powodującego uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, niedotrzymania gwarantowanych parametrów, umyślnego ukrycia wady lub naruszenia istotnych zobowiązań umownych. W razie naruszenia istotnych zobowiązań umownych odszkodowanie ogranicza się do odszkodowania za szkody, których naprawienie przewidziano w umowie, z wyjątkiem przypadków winy umyślnej firmy Saunier Duval.

Firma Saunier Duval dokłada wszelkich starań, aby jej serwis internetowy nie zawierał wirusów, jednak nie może zagwarantować, że w serwisie nie ma żadnych wirusów. Użytkownik jest zobowiązany zastosować dla własnego bezpieczeństwa odpowiednie środki ochrony i uruchomić program antywirusowy przed pobraniem informacji, oprogramowania lub dokumentacji.

Celem powyższych postanowień nie jest przerzucenie na użytkownika ciężaru dowodu w razie wystąpienia szkód.

Hiperłącza (odnośniki)

Serwis internetowy firmy Saunier Duval może zawierać hiperłącza do serwisów i stron internetowych osób trzecich. Firma Saunier Duval nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za treść takich serwisów i stron, nie składa zatem żadnych oświadczeń w sprawie ich treści i prawdziwości informacji w nich zawartych, ponieważ nie ma wpływu na informacje zawarte w tych serwisach i nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje w nich podane. Użytkownik korzysta z tych serwisów i stron wyłącznie na własne ryzyko.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do treści zawartych w niniejszym serwisie internetowym są własnością

Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.

ul. 1 sierpnia 6A, budynek C

02-134 Warszawa

i pozostałych spółek grupy Vaillant. Grupa Vaillant oznacza spółkę Vaillant GmbH z siedzibą w Remscheid, w Niemczech oraz jej spółki powiązane. Wszystkie teksty, ilustracje, elementy graficzne, pliki dźwiękowe, filmowe i animowane, znaki towarowe i pozostałe treści zawarte w serwisie internetowym podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz z pozostałymi przepisami prawa o własności intelektualnej. Użytkownik nie ma prawa zmieniać, kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać, wypożyczać, używać, uzupełniać ani wykorzystywać w inny sposób tych treści bez uprzedniej pisemnej zgody. W przypadku uzyskania zgody, każdą kopię treści zawartych w serwisie internetowym firmy Saunier Duval lub części zawartości serwisu, należy oznaczyć następującą notą o prawach autorskich „© [rok] Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.”

Użytkownik może czytać, kopiować, drukować i zapisywać wszelkie materiały publikowane przez firmę Saunier Duval w serwisie internetowym wyłącznie do użytku osobistego, a szczególności nie w celach sprzedaży lub udostępnienia innym osobom. Zezwolenie to nie obejmuje prawa do zmiany treści pobranych z serwisu internetowego.

Informacje prasowe oraz pozostałe dokumenty, fotografie i elementy graficzne wskazane, jako przeznaczone do publikacji, można wykorzystywać w publikacjach prasowych pod warunkiem zamieszczenia następującej noty o prawach autorskich: „© [rok] Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o., www.saunierduval.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.” Przedruk jest bezpłatny, prosimy jednak o przesłanie egzemplarza do naszego archiwum.

Aby uzyskać zgodę na korzystanie z materiałów zawartych w serwisie internetowym do innych celów, proszę zwrócić się do naszej firmy pod adresem:

info@saunierduval.pl

Znaki towarowe

Jeżeli nie wskazano inaczej, wszystkie znaki firmowe, znaki towarowe, symbole i oznaczenia wyrobów zawarte w serwisie internetowym firmy Saunier Duval są chronione przepisami prawa własności przemysłowej. Stanowią one własność intelektualną grupy Vaillant GmbH z siedzibą w Remscheid, w Niemczech lub jej spółek powiązanych. Użycie lub wykorzystywanie tych znaków towarowych bez upoważnienia jest surowo wzbronione i stanowi naruszenie przepisów prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz pozostałych przepisów o ochronie własności intelektualnej i zapobieganiu nieuczciwej konkurencji.

Ochrona danych osobowych

Podczas gromadzenia, przetwarzania i korzystania z danych osobowych, które umożliwiają identyfikację użytkownika serwisu internetowego, firma Saunier Duval przestrzega obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych i prywatności. Proszę zapoznać się z informacją o ochronie danych.

Postanowienia końcowe

Wykonanie i rozumienie niniejszych Zasad korzystania podlega przepisom prawa polskiego. W sprawach sporów właściwe są sądy w Rzeczpospolitej Polskiej.

Jeżeli jedno z postanowień Zasad korzystania okaże się nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień.

Opinie

Zapraszamy użytkowników do przekazywania opinii o naszej stronie i wyrobach. Zaznaczamy jednak, że możemy nieodpłatnie skorzystać z przekazanych pomysłów i propozycji w celu opracowania, udoskonalenia i sprzedaży naszych wyrobów.