Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Warunki gwarancji

Klimatyzacja

1. Niniejsza gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki Saunier Duval zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.

3. Karta gwarancyjna jest ważna, gdy sporządzona jest na oryginalnym formularzu i zawiera następujące dane: nazwa urządzenia, numer fabryczny, data sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy, pieczęć i podpis firmy instalującej. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek pociąga za sobą jej unieważnienie.

4. Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty zakupu pod następującymi warunkami:

  • a) Instalacji dokonuje firma posiadająca autoryzację marki Saunier Duval w zakresie klimatyzacji.
  • b) Dokonania odpłatnego przeglądu konserwacyjnego (tzw. „przeglądu gwarancyjnego”) w okresie pomiędzy 9 a 12 miesiącem eksploatacji (liczonym od daty zakupu) przez firmę posiadającą autoryzację marki Saunier Duval w zakresie klimatyzacji.
  • c) W przypadku niespełnienia powyższych punktów a) i b) gwarancja wynosi 12 miesięcy od daty zakupu detalicznego.

5. Lista Autoryzowanych Partnerów dostępna jest pod numerem infolinii: 801 804 444 lub 22 32 30 150 oraz na stronie internetowej www.saunierduval.pl.

6. Zgłoszenia niesprawności w pracy urządzenia należy dokonać na infolinii Saunier Duval: 801 804 444.

7. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu w firmie serwisowej ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.

8. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą w terminie do 14 dni roboczych. W przypadkach szczególnych (np. konieczność sprowadzenia części z zagranicy), (każdorazowo po przekazaniu informacji Klientowi), termin może ulec wydłużeniu do 21 dni.

9. Gwarancją są objęte wyłącznie wady fabryczne urządzenia.

10. Gwarancją nie są objęte czynności należące do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. czyszczenie, konserwacja, programowanie itp.

11. Gwarancją nie są objęte roszczenia z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym.

12. Nabywca traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.

13. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z tytułu rękojmi na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827 z późn. zm.)