Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Warunki gwarancji

Kotły kondensacyjne, niekondensacyjne, przepływowe podgrzewacze wody

Niniejsza gwarancja firmy Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul 1. Sierpnia 6A bud. C, 02-134, KRS: 0000107787, NIP: 5261012016, REGON: 010785861 („Gwarant”) dotyczy urządzeń grzewczych marki Saunier Duval zakupionych w Polsce i jest ważna wyłącznie w odniesieniu do urządzeń grzewczych znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


1. Firma Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. udziela gwarancji prawidłowego działania urządzenia na okres:

 • 12 miesięcy od dnia „Pierwszego Uruchomienia”*, ale nie dłużej niż 18 miesięcy od daty sprzedaży (potwierdzone odpowiednimi wpisami);
 • w przypadku wykonania odpłatnego przeglądu konserwacyjnego urządzenia (tzw. przeglądu gwarancyjnego) w okresie pomiędzy 9. a 12. miesiącem eksploatacji urządzenia (liczone od daty „Pierwszego Uruchomienia”*) uprawnionemu z gwarancji („Użytkownik”) przysługuje
  • na takich samych warunkach jak w okresie 12-miesięcznej gwarancji
  • prawo do bezpłatnych napraw wad urządzenia, w okresie do 24 miesięcy od dnia „Pierwszego Uruchomienia”, nie dłużej niż 30 miesięcy od udokumentowanej daty sprzedaży.*

* W przypadku kotłów niekondensacyjnych i przepływowych podgrzewaczy wody wszystkie terminy liczone są od udokumentowanej daty sprzedaży.

Lista firm uprawnionych do wykonywania „przeglądów gwarancyjnych” znajduje się na stronie internetowej www.saunierduval.pl lub pod numerem infolinii: 801 806 666.

2. W okresie gwarancyjnym Użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw urządzenia działającego nieprawidłowo, która to wada lub niesprawność powstała z przyczyn, za które Gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem ich zgłoszenia Gwarantowi zgodnie z pkt. 5, przed zakończeniem okresu gwarancyjnego. Zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, firma Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna z tytułu gwarancji za wady i niesprawności urządzenia powstałe inaczej, niż z przyczyn, za które Gwarant ponosi odpowiedzialność, w szczególności w wyniku użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi, wykonania napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione, złej jakości paliwa, a także zabrudzenia oraz zakamienienia wymienników ciepła oraz innych powstałych bez winy producenta.

3. Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych, tj. anod, bezpieczników, żarówek, uszczelek oraz uszkodzeń mechanicznych.

4. Wady ujawnione w okresie gwarancji powinny być usunięte w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Użytkownika oraz pod warunkiem udostępnienia w tym okresie urządzenia do naprawy w miejscu, w którym urządzenie znajdowało się w chwili ujawnienia wady (w miejscu instalacji). Zgłoszenie powinno być zgodne z pkt. 5. W przypadkach szczególnych (np. konieczność sprowadzenia części), każdorazowo po przekazaniu informacji Klientowi, termin może ulec wydłużeniu do 21 dni roboczych.

5. Zgłoszenia niesprawności urządzeń są przyjmowane pod numerem infolinii Saunier Duval: 801 806 666 lub pod numerem telefonu firm uprawnionych do „Napraw Gwarancyjnych”, wymienionych na stronie internetowej www.saunierduval.pl.

6. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu ważnej „Karty Gwarancyjnej”, tj. utrwalonej na papierze, wydanej wraz ze sprzedanym urządzeniem. Jeżeli „Karta Gwarancyjna” została zgubiona albo zniszczona, jednak urządzenie zostało zarejestrowane zgodnie z informacją zamieszczoną w „Karcie Gwarancyjnej” – uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane za potwierdzeniem dokonania rejestracji urządzenia.

7. „Karta Gwarancyjna” jest ważna, jeżeli:

 • a) jest prawidłowo wypełniona we wszystkich wymaganych polach;
 • b) nie znajdują się na niej żadne ślady zmian, poprawek, skreśleń itp.;
 • c) montażu dokonała firma posiadająca:
  • - uprawnienia wymagane zgodnie z polskim prawem,
  • - autoryzację marki Saunier Duval w zakresie montażu/uruchomienia danego rodzaju urządzenia;
 • d) w każdym wypadku uprawniony z gwarancji przedłożył wraz z „Kartą Gwarancyjną” dowód sprzedaży;
 • e) „Przegladu konserwacyjnego” dokonała firma posiadająca stosowne uprawnienia nadane przez Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. w zakresie przegladów gwarancyjnych.

8. Użytkownik ponosi koszty w przypadku wezwania serwisu do:

 • a) czynności nieobjętych ochroną gwarancyjną, w szczególności określonych jako obsługa urządzenia, zdefiniowanych w instrukcji obsługi;
 • b) czynności należących do obsługi eksploatacyjnej, np.: czyszczenia, konserwacji, zmiany ustawień i parametrów pracy itp.;
 • c) innych czynności związanych z naprawą, ustawieniem, regulacją urządzenia, które powstały wskutek pracy urządzenia w warunkach niezgodnych z instrukcją.

9. Jeżeli w czasie eksploatacji zostały wprowadzone w urządzeniu lub jego bezpośrednim otoczeniu przeróbki zagrażające bezpiecznemu użytkowaniu, punkty serwisowe mogą odmówić wykonania naprawy urządzenia.

10. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego dostępu do urządzenia dla celów serwisowych.

11. Gwarant nie ponosi jakichkolwiek kosztów spowodowanych wadliwą pracą albo przestojem urządzenia lub osprzętu, poza kosztami związanymi z naprawą samego urządzenia lub osprzętu.

12. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.


Uwaga

 • „Pierwszego Uruchomienia” dokonuje wyłącznie uprawniony Instalator Autoryzowany lub Serwisant Autoryzowany marki Saunier Duval, pod rygorem utraty praw z tytułu gwarancji.
 • „Pierwsze Uruchomienie” nie dotyczy kotłów niekondensacyjnych i przepływowych podgrzewaczy wody (kartę gwaracyjną może wypełnić instalujący spoza Partner Serwis SD, posiadający odpowiednie uprawnienia energetyczne lub gazowe).
 • Karta gwarancyjna jest ważna wraz z dowodem sprzedaży.
 • Urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze pow. 0°C oraz chronić przed wilgocią.