Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Jak przetwarzamy Państwa dane? (Obowiązek informacyjny)

1) Zakres danych: przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych:

  • Dane identyfikacyjne użytkownika urządzenia - imię, nazwisko, dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej) oraz dane korespondencyjne (adres zamieszkania, adres korespondencyjny, adres instalacji urządzenia);


2) Administrator: Administratorem Państwa danych osobowych jest Vaillant Saunier Duval sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107787, NIP 5261012016, REGON 010785861 („Spółka”);


3) Kontakt ze Specjalistą ds. ochrony danych Spółki: Mogą Państwo skontaktować się ze specjalistą ds. ochrony danych Spółki w formie tradycyjnej na adres siedziby Spółki z dopiskiem „Specjalista ds. ochrony danych” lub w formie elektronicznej na adres e-mail: iod@vaillant-group.com;


4) Cele i podstawa przetwarzania:

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następującym celu:

a) w celu udokumentowania oraz rozliczenia świadczeń otrzymanych w związku z realizacją zobowiązań gwarancyjnych, umów obsługi serwisowej urządzeń na podstawie obowiązków wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);

b) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

c) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

d) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji usług świadczonych przez Spółkę (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

f) rozpatrywania skarg, w przypadku ich wniesienia, na jakość świadczonych przez Spółkę usług i sposobu obsługi przez pracowników Spółki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) potwierdzenia wykonania i jakości zrealizowanej usługi w związku z zawartą umową (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

h) podejmowania z Państwem kontaktu w przypadku zidentyfikowania przez Spółkę konieczności wykonania naprawy urządzeń Vaillant Saunier Duval w ramach tzw. akcji serwisowych będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);


5) Odbiorcy danych: odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

  • firmy posiadające autoryzację (Instalator Autoryzowany lub Serwisant Autoryzowany); firmy współpracujące w zakresie: usług IT, badania jakości, call center;
  • Vaillant Group (aktualne dane kontaktowe są zamieszczone na stronie www.vaillant-group.com) który deklaruje zapewnienie odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych jemu przekazywanych zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej ;


6) Okres przechowywania: Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 6 lat po upływie okresu gwarancji, a w przypadku ewentualnego sporu sądowego przez 6 lat od czasu uprawomocnienia się orzeczenia w tej sprawie;


7) Pouczenie o prawach: przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;


8) Prawo do skargi: przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;


9) Prawo do sprzeciwu: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;


10) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji.


11) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania usługi naprawy gwarancyjnej, obsługi serwisowej urządzenia. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania usługi naprawy, obsługi serwisowej urządzenia.