Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Zwrot podatku VAT za gaz dla gospodarstw domowych

Rząd wprowadza kolejną edycję świadczenia o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego dla gospodarstw domowych, które ogrzewają gazem. Zwrot VAT za gaz jest możliwy wyłącznie po złożeniu odpowiedniego wniosku do gminy w ustawowym czasie. Jak i kiedy dostarczyć wypełnione dokumenty? Komu przysługuje refundacja i na jakich warunkach? Przeczytaj tekst i poznaj szczegóły.

Z tekstu dowiesz się:

 • w jakim terminie obowiązuje refundacja podatku VAT za gaz,
 • jakie są warunki uzyskania zwrotu VAT za gaz,
 • kto może złożyć wniosek i jakie są terminy jego dostarczenia,
 • gdzie i jak złożyć wniosek, aby uzyskać zwrot VAT za gaz,
 • kto nie może otrzymać zwrotu VAT za gaz.

Zwrot VAT za gaz w 2024 roku – terminy obowiązywania refundacji

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe.

Zwrot podatku VAT przysługuje odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym wykorzystującym jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze np. kotły gazowe zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w Art. 3. pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne (z wyłączeniem gazu LPG).

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury i zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych. Refundacja przysługuje zarówno za VAT za dostarczone paliwa gazowe, jak i za VAT za pozostałe pozycje na fakturze (opłaty dystrybucyjne, opłaty abonamentowe).

Nie przysługuje zwrot podatku VAT osobom wykorzystującym gaz tylko do kuchni i/lub do podgrzewania wody użytkowej.

Zwrot VAT za gaz – kryterium dochodowe, ile wynosi i jakie są warunki uzyskania refundacji?

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

 • 2100 zł brutto dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
 • 1500 zł brutto na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Gospodarstwem domowym jednoosobowym jest osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. Z kolei gospodarstwem wieloosobowym jest osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

 • od 1 stycznia 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku;
 • od 1 sierpnia 2023 r. do 30 września 2024 r. – uwzględnia się średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 roku.

Korzystanie z gazu do ogrzewania domu czy mieszkania musi potwierdzić wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Wpis powinien być dokonany do 21 grudnia 2022 r. lub po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do CEEB.

Przyznanie zwrotu podatku VAT za gaz nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu świadczenia jest przekazywana na adres poczty elektronicznej (e-mail) wskazany we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o refundację podatku VAT, informację o przyznaniu refundacji będzie można odebrać w siedzibie Działu Świadczeń Rodzinnych.

Zwrot VAT za gaz – wniosek o refundację świadczenia

Wniosek o refundację składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT. Do wniosku o refundację podatku VAT należy załączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez przedsiębiorstwo energetyczne,
 • dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

 • do dnia 30 września 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
 • po dniu 30 września 2024 r. – w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.
Kobieta i mężczyzna sprawdzają, czy mogą otrzymać zwrot podatku VAT za gaz

Od 1 marca 2024 r. wniosek o zwrot podatku VAT za gaz może obejmować jedynie fakturę VAT, otrzymaną w terminie do 30 dni przed datą złożenia wniosku. Oznacza to, że faktura otrzymana np. 13 kwietnia 2024 r. musi zostać opłacona i złożona wraz z wnioskiem do 13 maja 2024 r.

Zwrot podatku VAT za gaz – gdzie i jak złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć w gminie właściwej ze względu na adres gospodarstwa domowego:

 • w Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miejskim,
 • w innych ośrodkach, na podstawie udzielonego upoważnienia, np.: w ośrodkach pomocy społecznej.

Można to zrobić pisemnie, wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Inną opcją jest złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePUAP właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT. Można to zrobić również za pomocą aplikacji mObywatel.

Zwrot podatku VAT za gaz – komu nie przysługuje?

Refundacja podatku VAT z rachunku za gaz nie przysługuje osobom zamieszkującym w budynkach wielolokalowych, w przypadku których opłaty za gaz nalicza spółdzielnia. Wnioski rozpatrywane są na podstawie faktury imiennej osoby, która podpisała umowę z dystrybutorem.

Podobnie, zwrotu VAT za gaz nie otrzyma najemca lokalu, w sytuacji, gdy faktura za dostarczone paliwo wystawiona jest na właściciela lokalu.

O zwrot podatku VAT za gaz nie mogą ubiegać się także wszyscy użytkownicy, którzy korzystają z ogrzewania dostarczonego z sieci miejskiej (MPEC).

Przeczytaj też: Czy ogrzewanie gazowe się opłaca?