Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Czy ogrzewanie gazowe się opłaca?

Z roku na rok krajowa sieć gazownicza ulega rozbudowie i dociera do coraz szerszego grona odbiorców. Dzięki temu, a także z powodu rosnącej świadomości ekologicznej, wzrasta wśród inwestorów zainteresowanie ogrzewaniem gazowym. Jak jednak przedstawiają się koszty takiego rozwiązania?

Kobieta obliczająca koszty ogrzewania kotłem gazowym IsoFast Condens

Z tekstu dowiesz się:

  • jak oblicza się cenę 1 kWh energii powstałej ze spalania gazu,
  • jakie są stawki za 1 kWh energii z ogrzewania gazowego,
  • czy ogrzewanie gazowe się opłaca.

Aby móc ocenić koszty ogrzewania gazowego, warto przyjrzeć się bliżej tematyce jego rozliczania. Podstawową jednostką rozliczeniową, którą operują dostawcy, jest kilowatogodzina [kWh]. Licznik gazu wskazuje jednak zużycie w m3. Przyczyną tej różnicy jest fakt, że w krajowym systemie dystrybucji oferowane są różne rodzaju gazu ziemnego, zróżnicowane pod względem parametru, jakim jest ciepło spalania.

Cena 1m3 gazu czy 1 kWh?

Ze względu na ciepło spalania wyróżniamy następujące rodzaje gazu:

  • Gaz ziemny wysokometanowy G20 (grupa E) – dawniejsze oznaczenie GZ-50. Jego ciepło spalania wynosi ok. 39 MJ/m3.
  • Gaz ziemny zaazotowany G27 (grupa L, podgrupa Lw) – dawniejsze oznaczenie GZ-41,5. Jego ciepło spalania to ok. 32 MJ/m3.
  • Gaz ziemny zaazotowany GZ350 (grupa L, podgrupa Ls) – dawniejsze oznaczenie GZ-35. Ciepło spalania ok. 28 MJ/m3.

Większa wartość ciepła spalania to większa ilość możliwej do pozyskania energii z 1 m3 gazu. Z tego powodu istotne jest to, aby płacić wyłącznie za pozyskaną energię, a nie za ilość pobranego gazu.

Do obliczania ilości energii służą współczynniki konwersji, dzięki którym możliwa jest zamiana metrów sześciennych na kilowatogodziny według poniższego wzoru:

Ilość gazu w m3 × współczynnik konwersji = ilość energii w kWh

Ile kosztuje m3 gazu i 1 kWh energii powstałej z jego spalania?

Aktualna cena 1 kWh pozyskanej z gazu w ramach grupy taryfowej W-3 (właściwej dla odbiorców wykorzystujących gaz na cele podgrzania ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewania budynku) dla odbiorcy indywidualnego kształtuje się na poziomie około 0,12 zł. Podobnie jednak jak w przypadku energii elektrycznej kwota na rachunku nie uwzględnia wyłącznie ilości pozyskanej energii, ale także opłaty stałe: abonament, opłatę dystrybucyjną stałą i zmienną.

Warto pamiętać o tym, że o ile użytkownik nie ma wpływu na opłaty związane z przesyłem, to może już poprzez zmianę sprzedawcy wpłynąć na koszt gazu, który pobiera. Stawki u poszczególnych sprzedawców podlegają mechanizmom rynkowym i mogą się od siebie różnić. Aby wstępnie oszacować roczne koszty ogrzewania gazem, należy przemnożyć roczne zapotrzebowanie na energię [kWh] do celów ogrzewania budynku i przygotowywania ciepłej wody (wartość z projektu budowlanego) przez cenę 1 kWh energii.

Oprócz gazu ziemnego do celów grzewczych można także wykorzystać gaz ciekły – propan techniczny. Nieco problemu w przypadku tego rodzaju gazu sprawiają inne jednostki pojawiające się w obrocie handlowym – kilogramy oraz litry. Litr propanu to 0,52 kg, a co za tym idzie: 1 kg to 1,92 l. 1 m3 gazu – ile to litrów? W przeliczeniu na m3 litr będzie odpowiadał wartości 0,254 m3 gazu. Propan posiada większą wartość opałową niż gaz ziemny i jest to odpowiednio: 45,6 MJ/kg i 91,7 MJ/m3.

Powyższa właściwość sprawia, że ogrzewanie gazem ciekłym może się zbliżyć pod względem kosztów eksploatacyjnych do ogrzewania gazem ziemnym. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, w której inwestor poczyni większe nakłady inwestycyjne i zdecyduje się nie na dzierżawę instalacji, lecz na zakup własnościowy zbiornika. Dzięki temu zyskuje on elastyczność umożliwiającą swobodny wybór dostawców gazu w oparciu o rynkową konkurencyjność ich oferty.

Wiszący kondensacyjny kocioł gazowy IsoFast Condens

Ogrzewanie gazowe – czy to się opłaca?

Na przestrzeni ostatnich lat na rynku gazu ziemnego widoczna była malejąca tendencja cenowa. Choć nadal jest to w przeliczeniu na cenę 1 kWh energii rozwiązanie droższe niż węgiel, to warto zwrócić uwagę na kilka istotnych punktów. Przede wszystkim w porównaniu z innymi źródłami ciepła ogrzewanie gazowe nie jest drogie. Koszt 1 kWh energii pozyskanej z gazu jest niższy niż koszt energii elektrycznej (średnio około 0,55 zł) i energii pochodzącej ze spalania oleju opałowego.

Ponadto w ostatnim czasie zmalała różnica w kosztach inwestycyjnych między kotłownią gazową a stałopalną. W związku z prawnymi uwarunkowaniami ekoprojektu dzisiejsze kotły stałopalne są znacznie bardziej zaawansowanymi urządzeniami niż dawniejsze konstrukcje, a przez to ich cena znacznie wzrosła. Kotłownie stałopalne wymagają także większej przestrzeni, np. ze względu na konieczność wydzielenia miejsca do składowania paliwa.

Nie bez znaczenia jest także to, że koszty ogrzewania węglem nie uwzględniają pozornie niewymiernych składowych, takich jak ludzka praca i czas. W przypadku osób starszych o obniżonej sprawności obsługa kotłów stałopalnych może zaś stanowić poważny problem natury fizycznej. Ogrzewanie gazowe oparte na bezobsługowych, w pełni zautomatyzowanych systemach regulacji jest w takim przypadku korzystną alternatywą pozwalającą oszczędzić czas i pracę.

Nowoczesne urządzenia gazowe o łącznej mocy cieplnej do 30 kW mogą być także instalowane w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi innych niż kotłownia, np. w łazience lub w kuchni. W przypadku urządzeń przepływowych dwufunkcyjnych całościowe koszty inwestycyjne mogą być zatem bardzo niskie. Jednocześnie w przypadku kotłów z zamkniętą komorą spalania o nominalnej mocy cieplnej nieprzekraczającej 21 kW (np. Niedźwiedź Condens 18 KKS) możliwe jest zastosowanie przewodu powietrzno-spalinowego wyprowadzonego przez zewnętrzną ścianę budynku, co może być alternatywą dla budowy tradycyjnego komina i związanych z nim kosztów.

Jak widać, koszty ogrzewania gazowego nie są tak trudne do oszacowania, jak mogłoby się wydawać. Ponadto zwracają się w postaci wygodnej, czystej i bezobsługowej eksploatacji urządzenia grzewczego. Sprawdź kotły gazowe Saunier Duval i przestaw się na tę metodę ogrzewania domu i wody użytkowej.