Znajdź
Znajdź instalatoraZnajdź
Znajdź instalatora

Kotłownia gazowa – wymagania techniczne dotyczące pomieszczenia

Projektując wymarzony dom chcemy zadbać o najdrobniejsze szczegóły, tak aby finalny rezultat był w pełni funkcjonalny i wygodny. Wiele osób będzie korzystało z gotowych projektów firm architektonicznych, które docelowo przewidują już umiejscowienie wszystkich pomieszczeń. Czasami jednak plany mogę się zmienić i musimy przearanżować projekt, np. sytuując kotłownię gazową. Wymagania i przepisy, które należy spełnić, budując to pomieszczenie, są dość jasne, warto jednak mieć je na uwadze.

Serwisant montuje urządzenie i tłumaczy kwestię minimalnych wymiarów kotłowni gazowej

Z tekstu dowiesz się:

  • z jakim dokumentem należy się zapoznać i od czego zacząć,
  • jak wygląda kontrola stanu technicznego,
  • gdzie powinna być położona kotłownia, a także jaka powinna być jej kubatura,
  • jak powinna być zabezpieczona kotłownia,
  • jakie odległości należy wziąć pod uwagę, montując kocioł.

W poniższym artykule skupimy się na przedstawieniu wszystkich praktycznych porad, dotyczących prawidłowego zaplanowania pomieszczenia kotłowni gazowej. Normy, dokumenty prawne, które regulują tą kwestię – dowiesz się, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Odpowiemy także na inne pytania, np.: jakie mamy rodzaje kotłowni, jakie są wymagania techniczne dla kotłowni gazowej w zakresie bezpieczeństwa i instalacji. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o przygotowaniu pomieszczenia pod kocioł gazowy.

Kotłownie gazowe – przepisy i projekt

Podstawowym dokumentem prawnym opisującym wytyczne do projektowania i wykonawstwa kotłowni gazowej jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W powyższym rozporządzeniu oparto się głównie o polską normę PN B-02431-1 „Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania (w zakresie pkt 2.2 z wyłączeniem 2.2.1.4, 2.2.1.8, 2.2.2.4 i 2.2.2.5 oraz pkt 2.3 z wyłączeniem 2.3.8.1, 2.3.8.2, 2.3.9 i 2.3.14).” Pamiętajmy, że poniższa regulacja dotyczy gazu ziemnego. Nie ma natomiast oddzielnej normy dla kotłowni zasilanych paliwem o gęstości większej od 1, czyli gazem płynnym.

Przed przystąpieniem do wykonania kotłowni, w przypadku zasilania gazem należy zatwierdzić projekt instalacji gazowej i uzyskać stosowną opinię, określającą ewentualne wskazanie kanałów spalinowych i wentylacyjnych. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), kontrolę stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych.

Kotłownia gazowa – wymagania techniczne i ich kontrola

Kontrolę stanu technicznego powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych, powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych. Kotłownia powinna być wykonana zgodnie z projektem budowlanym, wykonanym przez osobę z uprawnieniami budowlanymi oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Zakres wymagań odnośnie do pomieszczeń kotłowni według normy, zależy od łącznej mocy cieplnej zainstalowanych w nim urządzeń

  • do 60 kW: kotły gazowe do 30 kW i kotły gazowe od 30 kW do 60 kW,
  • od 60 kW do 2000 kW.

W artykule omówione zostaną głównie wymagania dotyczące urządzeń dla podpunktu a), w kotłowni w zabudowie jednorodzinnej.

Minimalne wymiary kotłowni gazowej i jej położenie

Położenie kotłowni powinno być możliwie centralne w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń. Zgodnie z § 176 ust. 2 kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej do 30 kW mogą być instalowane w pomieszczeniu nieprzeznaczonym na stały pobyt ludzi, technicznym lub przewidzianym wyłącznie na kotłownię w budynku wolnostojącym. W piwnicy lub na dowolnej kondygnacji budynku, w pomieszczeniach nieprzeznaczonych do stałego przebywania ludzi. Za pomieszczenia nieprzeznaczone na stały pobyt ludzi uważa się takie, w których osoby przebywają krócej niż 4 godziny na dobę.

Minimalne wymiary kotłowni gazowej, w której będą zainstalowane urządzenia gazowe pobierające z niego powietrze do spalania, oblicza się na podstawie łącznego maksymalnego obciążenia cieplnego, przypadającego na jej 1 m³. W przypadku gdy w jednym wnętrzu są zainstalowane urządzenia gazowe bez odprowadzania spalin czy z ich odprowadzeniem, łączne obciążenie cieplne pochodzące od nich, przypadające na 1 m³ kubatury pomieszczenia, nie może przekraczać wielkości podanych w tab. 2. w kolumnie 2. – § 172 ust. 2. Minimalna kubatura pomieszczeń, w których zamontowane będą urządzenia gazowe, nie powinna być mniejsza niż – § 172 ust. 3:

  • 78 m³ – gdy powietrze do spalania pobierane jest z tych pomieszczeń (kotły gazowe typ C),
  • 6,5 m³ – w przypadku urządzeń z zamkniętą komorą spalania (kotły gazowe typ B).

Wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić minimum 2,2 m dla nowo budowanych obiektów i 1,9 m dla modernizowanych kotłowni w istniejącym budownictwie.

Okna, oświetlenie, wentylacja, drzwi do kotłowni gazowej – przepisy

Kotłownia o łącznej mocy cieplnej do 30 kW powinna być wyposażona w oświetlenie sztuczne, zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP24. Zalecane jest również oświetlenie naturalne, bezpośrednie lub pośrednie.

Wykonanie otworu wentylacji nawiewnej powinno wynosić nie mniej niż 200 cm2, dolna krawędź powinna być nie niżej niż 30 cm ponad poziom posadzki podłogi (dla gazów ziemnych).

Co ważne, dopuszcza się doprowadzenie powietrza zewnętrznego z sąsiednich pomieszczeń wyposażonych w wentylację grawitacyjną, pod warunkiem, że w drzwiach wejściowych do pomieszczenia kotłowni znajduje się otwór o powierzchni czynnej nie mniejszej niż 200 cm2.

Drzwi i ściany wewnętrzne wydzielające kotłownię powinny być niepalne, a ich odporność ogniowa zgodna z aktualnymi przepisami. Szerokość drzwi to co najmniej 0,9 m i powinny być otwierane na zewnątrz kotłowni. Dobra praktyką jest posiadanie od wewnątrz pomieszczenia zamknięcia bezklamkowego, otwierającego się z kotłowni pod naciskiem.

Podłoga powinna być wykonana z materiałów niepalnych. W przypadku wykonania podłogi lub ściany z materiałów palnych, na odległość minimum 0,5 m od krawędzi kotła powinna być ona pokryta trwale materiałem niepalnym. Zaleca się, aby wykonać ją w sposób umożliwiający zachowania odpowiedniej czystości.

Kotłownia gazowa – wymagania techniczne do montażu kotła i innych urządzeń

Planując usytuowanie urządzeń w kotłowni, należy wziąć pod uwagę minimalne odległości między nimi, zalecane przez producenta i wymaganymi przepisami, jeśli już wiesz, jaki kocioł gazowy zamontujesz. Jednocześnie odległości te nie powinny być zbyt duże, gdyż to one w efekcie decydują o wielkości pomieszczenia, a więc również o koszcie kotłowni.

Prowadzenie przewodów i rozmieszczenie armatury powinno zapewniać jak najkrótsze połączenia urządzeń i zgodność z układem technologicznym. Jednocześnie przewody te nie powinny utrudniać komunikacji i dostępu do urządzeń i ich osprzętu. W większości możliwe jest prowadzenie przewodów wzdłuż ścian. Jeśli jednak konieczne są przejścia komunikacyjne pod przewodami, to ich wysokość powinna wynosić co najmniej 2 m. Armatura powinna być umieszczona na wysokości pozwalającej na jej swobodną obsługę, nie wyżej niż 1,8 m od podłogi.

W skład dodatkowego wyposażenia kotłowni gazowej powinny wchodzić podstawowe narzędzia do obsługi kotłów. W widocznym miejscu winien być umieszczony schemat instalacji grzewczej i instrukcje obsługi kotłowni. Dobrym zwyczajem jest prowadzenie zeszytu serwisowego z informacjami o przeprowadzonych pomiarach, przeglądach serwisowych kotłów oraz ewentualnych awariach. Może to znacząco ułatwić pracę serwisantowi.

Przeczytaj też: Jak oszczędnie używać ogrzewania gazowego?